Hệ thống phân phối

1 – Nhà phân phối tại Hải Phòng : Trang Liên 090 456 467 – 098 324 1140

2- Nhà phân phối tại Hải Dương : Hằng 08 5283 6246 – 097 456 3367